goji
REKLAMA ADWEBS
 
Ústecký kraj
 
 
 

Často kladené otázky o plynu

Pročtěte si odpovědi na dotazy, které nám nejčstěji pokládáte.


Jakým způsobem garantujeme nejnižší cenu plynu?

Dodavatel garantuje zákazníkovi nižší cenu plynu než dominantní dodavatel na příslušném distribučním území po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že zákazník předloží dodavateli doklad o neplatnosti Garance (závaznou nabídku jiného dodavatele) dodavatel je povinen předloženou nabídku vyhodnotit. Bude-li prokázána neplatnost Garance, dodavatel cenu upraví tak, aby Garance zůstala v platnosti. V případě, že dodavatel nebude schopen zajistit platnost Garance, zákazník má právo Smlouvu vypovědět.

Co je to ekologická daň?

Jedná se o daň ze zemního plynu a jsou jí dotčeny všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli. Daň upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, který se stává účinným dne 1. ledna 2008.

Co mám dělat, když mám poruchu na plynoměru?

Volejte pohotovostní linku příslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS) - pro celou ČR platí telefonní číslo 1239.

Co se stane, pokud dodavatel plynu zkrachuje?

V takovém případě má odběratel možnost požádat v souladu s § 12a energetického zákona u dodavatele poslední instance o dodávku zemního plynu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je povinen tuto dodávku zajistit s výjimkou zjištění neoprávněného odběru.

Jak často můžu změnit dodavatele plynu?

Odběratelé z kategorie domácnosti a maloodběr mohou změnit svého dodavatele jednou za 6 měsíců.V případě, že nedojde k dohodě mezi dodavatelem a odběratelem kategorie domácnosti nebo malým zákazníkem, mají tito odběratelé možnost požádat v souladu s § 12a energetického zákona u dodavatele poslední instance o dodávku zemního plynu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je povinen tuto dodávku zajistit s výjimkou zjištění neoprávněného odběru.

Jak se provede změna dodavatele?

Změna dodavatele je vcelku náročný proces, který s sebou nese několik zásadních změn. Mezi nejdůležitější patří výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny u operátora trhu a uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Veškeré tyto úkony provedeme na základě plné moci za Vás.

Jak se tvoří cena plynu?

Cena dodávky zemního plynu se skládá ze dvou základních částí. Ze složky regulované Energetickým regulačním úřadem a z neregulované složky dané smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. Mezi regulované složky patří cena za činnost přepravy a distribuce zemního plynu. K neregulovaným složkám konečné ceny patří cena za uskladnění plynu v podzemních zásobnících plynu a za samotný zemní plyn. Výše těchto nákladů není regulována a závisí na nabídce jednotlivých obchodníků s plynem nebo poskytovatelů služeb uskladnění. Dodávka plynu a služba uskladňování plynu jsou ty části ceny, které může zákazník ovlivnit volbou svého dodavatele. Je dána tedy tržním prostředím.

Jak získat povolení k nabytí plynu bez daně?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení podejte na Váš místně příslušný celní úřad. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 13 Zákona. Jednou z podmínek vydání povolení je předložení dokladu prokazujícího, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s plynem. Pro další informace kontaktujte Váš místně příslušný celní úřad.

Jak získat povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně (platí pro konečné spotřebitele zemního plynu)?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení lze podávat na místně příslušném celním úřadě. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 9 Zákona. Pro další informace kontaktujte Váš místně příslušný celní úřad.

Jak zjistím datum platnosti a účinnosti Smlouvy?

Datum platnosti Smlouvy nastane datem podpisu smluvních stran. Datum účinnosti Smlouvy nastane následující kalendářní den po dni ukončení smlouvy s předcházejícím dodavatelem plynu.

Jaká je potřebná doba ke změně dodavatele?

Doba potřebná ke změně se řídí délkou výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele (př. RWE, EON, PP). V zásadě se dá říci, že nezbytná doba je 1–3 měsíce.

Jaké jsou sazby a výše ekologické daně?

Jaké povinnosti má držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně?

V souladu s § 19 Zákona je držitel povolení povinen vést měsíčně evidenci o množství:
V souladu s § 19 Zákona je držitel povolení povinen oznámit celnímu úřadu změnu údajů uvedených v žádosti o povolení, např. změnu typu a výrobního čísla plynoměru nebo změny v obchodním rejstříku. V případě neoznámení může být držitel povolení sankcionován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Jaké technické změny musím udělat v případě změny dodavatele plynu?

V případě změny dodavatele plynu nemusíte provádět žádné technické změny, Vše zůstává tak, jak máte nyní u současného dodavatele plynu. Plynovod a plynoměr je v majetku příslušného provozovatele distribuční sítě (PDS), který ze zákona poskytuje regulované služby všem dodavatelům plynu za stejných podmínek.

Jaký je postup, pokud zemní plyn používám pro stacionární motory?

Vyplňte a zašlete nám Čestné prohlášení. Vzor Čestného prohlášení naleznete na našich internetových stránkách.

Zemní plyn Vám bude dodáván s účelem použití pro stacionární motory a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh dle Zákona.

Jaký je princip výpočtu záloh za odběr zemního plynu?

Podle § 71 zákona č. 458/2000Sb., (energetického zákona) je odběr plynu konečného zákazníka měřen měřícím zařízením, které udržuje a pravidelně ověřuje správnost jeho měření provozovatel distribuční soustavy. Rovněž podle § 71 odst. 12 má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, nechat měřící zařízení přezkoušet zda daný plynoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN. O ověření přezkoušení by měl konečný zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování spotřeby zemního plynu za dané fakturační období.

Provozovatel distribuční soustavy je potom povinen, v případě vzniku pochybností o správnosti údajů měření, zajistit ověření správnosti měření plynoměru. Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko, které je autorizováno Českým metrologickým úřadem k ověřování měřidel v souladu se zákonem č.505/1990 Sb., o metrologii, takže není opodstatněné se obávat nevěrohodnosti provedeného ověření. Pokud se potvrdí, že na měřícím zařízení byla v době provádění odečtu závada, pak pro tento případ stanovuje energetický zákon v § 71 odst. 15 náhradní způsob pro určení množství odebraného zemního plynu podle Pravidel provozu. Pravidla provozu jsou upravena vyhláškou č. 251/2001 Sb. Podle ustanovení § 6 odst. 7 vyhlášky se v případě poruchy měřicího zařízení určí skutečný odběr plynu na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství zemního plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období.

Platí, že pokud byla na měřícím zařízení shledána závada, vzniklé náklady na přezkoumání měřidla ponese provozovatel distribuční soustavy, pokud však měřící zařízení závadu nevykazovalo, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem uhradí konečný zákazník.

Při výměně plynoměru za nový plynoměr (vždy bývají uvedena jejich výrobní čísla) na Vašem odběrném místě (vždy bývá uvedeno číslo odběrného místa zákazníka) z důvodu cejchování plynoměru je vždy sepsán protokol o výměně a oběma stranami podepsán stav plynoměru.

Kdo dohlíží na trh s plynem?

Nad celým trhem s plynem, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.

Kdo je velkoodběratel plynu?

Velkoodběratel plynu je fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh.

Kdo může změnit dodavatele plynu?

Trh s plynem byl plně liberalizován 1. 4. 2007. Od této doby mohou změnit svého dodavatele všichni odběratelé, a to včetně domácností. Vše se řídí zákonem č. 458/2000 Sb.

Kdy bude zemní plyn osvobozen od ekologické daně?

Automaticky:
Na základě čestného prohlášení:
Na základě povolení vydaného celním úřadem, pokud je plyn využíván:


Kdy bude zemní plyn účtován s nulovou sazbou daně

Na základě čestného prohlášení

Mám povolení potvrzené od celního úřadu co s ním?

Žádáme Vás o zaslání kopie povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, resp. o zaslání kopie povolení k nabytí plynu bez daně, pokud se stanete držitelem tohoto povolení. Jestliže od Vás kopii povolení obdržíme, bude Vám dodaný zemní plyn fakturován jako osvobozený od daně v souladu s § 8 odst. 2 Zákona, resp. jako plyn dodaný bez daně v souladu s § 12 Zákona.

Musím platit ekologickou daň i jako domácnost, popřípadě žádat o její prominutí

Ne, tato daň se vztahuje pouze na právnické a podnikající fyzické osoby. Pokud jste zákazník kategorie Domácnost (tzn. uzavřeli jste smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro kategorii Domácnost), není nutné dokládat (zasílat) čestné prohlášení ani žádat o povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Zemní plyn Vám bude automaticky fakturován jako zemní plyn osvobozený od daně.

Musím ukončit smlouvu se současným dodavatelem plynu?

Smlouva se současným dodavatelem plynu musí být ukončena, a to v souladu s jejími podmínkami. Pokud se nebudete chtít starat o nic, vyřídíme vše za Vás. Sdělíte nám název Vašeho současného dodavatele plynu a udělíte nám plnou moc k provedení veškerých právních úkonů spojených se změnou dodavatele plynu.

Na jakých faktorech závisí cena zemního plynu?

Cena zemního plynu pro ČR závisí na několika faktorech. Prvním z nich je vývoj konkurenčních komodit jako jsou topné oleje a černé uhlí na světových trzích a druhým faktorem je vývoj měnových párů USD/CZK a EUR/USD.

Zemní plyn je pro potřeby ČR nakupován zejména na základě dlouhodobých kontraktů, tzv. long-term contracts, od producentů z Ruska a Norska. Nákupní cenu zemního plynu je možné odvozovat i od jiných komodit než od cen lehkého a těžkého topného oleje. Např. v nákupním kontraktu pro ČR je také uvažováno s cenou černého uhlí. Dalšími komoditami mohou být ceny elektrické energie, spotové ceny zemního plynu, ropy, atd.

Trh s ropou je značně volatilní a cena přímo odvozovaná od takovéhoto vývoje by byla velmi nestabilní. Právě z tohoto důvodu je v cenových formulích na nákup zemního plynu použit průměr z cen několika měsíců. Kladným efektem je relativně stabilní cenový trend, částečně záporným efektem je naopak pozdější reakce na aktuální změnu vývoje cen vstupních parametrů. Částečným záporným efektem proto, že při změně trendu z poklesu na růst reaguje vzorec pomaleji, a to je pozitivní, ale naopak při změně trendu z růstu na pokles formule znovu reaguje se zpožděním a vyvolává adekvátní otázku jak to, že cena zemního plynu roste, když cena ropy nebo ropných derivátů klesá.

Na koho se daň ze zemního plynu vztahuje?

Daní jsou dotčeny všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Nesplňuji ani jednu výše uvedenou podmínku jaká výše daně mi bude účtována?

Pokud používáte veškerý nakupovaný zemní plyn k výrobě tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (tzn., že zemní plyn používáte jako nosič tepelné energie uvolněné spálením, např. pro vytápění budov, ohřev vody, technologii výroby apod.), zemní plyn Vám bude automaticky fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh. V tomto případě nevyplňujte a nezasílejte Čestné prohlášení.

Použití zemního plynu k jinému účelu než k jakému byl dodán

Jestliže spotřebujete zemní plyn na jiný účel, než k jakému Vám byl dodán, stáváte se dle § 3 Zákona plátcem daně z plynu. Zákon Vám ukládá povinnost registrovat se u Vašeho místně příslušného celního úřadu a dodanit takto spotřebovaný zemní plyn v daňovém přiznání, které sami podáte na celní úřad.

Za zdanění zemního plynu v takovém případě tedy zásadně neodpovídá dodavatel plynu. Povinnost zdanit zemní plyn je Zákonem uložena konečnému spotřebiteli, resp. dodavateli, který nabyl plyn bez daně na základě povolení.

Pro názornost uvádíme některé případy, které v praxi mohou nastat:


Proč s námi?

Zdá se Vám faktura za plyn příliš vysoká? Nejste spokojeni se svým dosavadním dodavatelem plynu? Nabízíme Vám finanční úsporu díky našim nízkým provozním nákladům , kterým se velké firmy nemohou vyhnout. Využíváme sinergy efekt dodávky dvou energií (elektřina, plyn), optimalizujeme výši nákladů při zachování přiměřeného zisku dodavatele a zároveň nabízíme vysoce konkurenční ceny.

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. věnuje maximální péči všem svým zákazníkům včetně domácností. Liberalizovaný trh nabízí zákazníkům volbu svého dodavatele, získejte kvalitní služby s jedinečným servisem a garancí nižší ceny plynu než u dominantního dodavatele na Vašem distribučním území.

Proč se přešlo od objemových jednotek (m3) na energetické jednotky (kWh)?

Změna objemových jednotek (m3) na energetické jednotky (kWh) ve stanovení maximálních cen zemního plynu pro konečné odběratele byla jednou z prvních kroků ERÚ v odvětví plynárenství, přičemž nedošlo ke změně cenové úrovně. Tento akt byl realizován Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 2/2001 ze dne 27. 2. 2001 s účinností od 1. dubna roku 2001. Hlavním důvodem pro změnu objemových jednotek na jednotky energetické je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita může být odlišná.

Množství energie, které se ze zemního plynu získá, se tak při odebrání stejného objemového množství může lišit. Ve vztahu ke konečným odběratelům se jedná o přesnější způsob účtování, při kterém platí za skutečně dodanou energii zemního plynu.

Prodej zemního plynu v energetických jednotkách tedy lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m3 zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Dodaný objem plynu proto není zcela objektivním ukazatelem spotřeby energie. Přechod na účtování zemního plynu v energetických jednotkách přinesl i snadnější porovnání výhodnosti paliv a energií používaných pro vytápění. (Orientační propočet: 1 m3 = 10,55 kWh).

Přezkoušení správnosti měření plynoměru

Podle § 71 zákona č. 458/2000Sb., (energetického zákona) je odběr plynu konečného zákazníka měřen měřícím zařízením, které udržuje a pravidelně ověřuje správnost jeho měření provozovatel distribuční soustavy. Rovněž podle § 71 odst. 12 má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, nechat měřící zařízení přezkoušet zda daný plynoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN. O ověření přezkoušení by měl konečný zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování spotřeby zemního plynu za dané fakturační období.

Zemní plyn pro konečného zákazníka osvobozený od daně na základě povolení

Zákon umožňuje osvobodit od daně zemní plyn, který je určen:
V případě, že od Vás kopii povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně neobdržíme, zemní plyn Vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Jak získat povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení podejte na Váš místně příslušný celní úřad. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 9 Zákona. Pro další informace kontaktujte Váš místně příslušný celní úřad.

Jaké povinnosti má držitel povolení k nabytí plynu bez daně?

V souladu s § 18 Zákona je držitel povolení povinen vést měsíčně evidenci o množství např.:


Jak získat povolení k nabytí plynu bez daně (platí pouze pro dodavatele zemního plynu)?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení lze podávat na místně příslušném celním úřadě. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 13 Zákona. Pro další informace kontaktujte Váš místně příslušný celní úřad.

Co se stane, pokud použijete plyn nabytý bez daně pro vlastní spotřebu?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání.

Co se stane, pokud použijete zemní plyn nakoupený s nulovou sazbou daně (tj. pro CNG nebo pro jiné účely dle § 4 odst. a) Zák

Zákon Vám ukládá povinnost registrovat se u Vašeho místně příslušného celního úřadu a dodanit takto spotřebovaný zemní plyn v daňovém přiznání, které sami na celní úřad podáte.
Za zdanění zemního plynu v takovém případě tedy v žádném případě neodpovídá dodavatel plynu, povinnost zdanit zemní plyn je Zákonem uložena Vám jako konečnému spotřebiteli.

Co se stane, pokud použijete osvobozený zemní plyn k jiným účelům, než na jaké se vztahuje osvobození?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání.

Co se stane, pokud jako domovní kotelna použijete osvobozený zemní plyn k jiným účelům, než pro výrobu tepla v domovní kotelně

Zákon Vám ukládá povinnost registrovat se u Vašeho místně příslušného celního úřadu a dodanit takto spotřebovaný zemní plyn v daňovém přiznání, které sami na celní úřad podáte.

Za zdanění zemního plynu v takovém případě tedy v žádném případě neodpovídá dodavatel plynu, povinnost zdanit zemní plyn je Zákonem uložena Vám jako konečnému spotřebiteli,.

Co musím udělat pro osvobození od ekologické daně (v případě domovní kotelny) resp. pro fakturaci s nulovou sazbou daně (CNG)

Musíte nám zaslat Čestné prohlášení. Vzor Čestného prohlášení naleznete na našich internetových stránkách.

V případě, že od Vás Čestné prohlášení neobdržíme, zemní plyn Vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Co je to domovní kotelna?

O domovní kotelnu se dle současného výkladu Ministerstva financí jedná v těchto případech:

Často kladené otázky o plynu a elektřině

Zákaznický kontaktní formulář

Hledáte prácí? Staňte se členem úspěšného týmu.

Zpět na úvod

UBYTOVÁNÍ V KRAJI

Krušnohorský Dvůr:
pořádáme svatby, firemní školení, golf
Hotel Na Rychtě:
Hotel se nachází v centrum města Ústí nad Labem ...

TIP NA VÝLET

Rozhledna Landek
Pohled na Ostravu a panorama Beskyd
Hrad Hněvín
Most
Rozhledna
objednávejte zboží z pohodlí domova osvědčené přípravky pro zdraví a krásu Pro zdraví vašeho miláčka

Inzerce Ústecký kraj

Ústí nad Labemˇ- Ústecký kraj
 

Jak vybrat ten správný
dárek pro své blízké

Klíště Váháte jaký dárek zakoupit pro své blízké? Potěšte je zájmem o jejich zdraví a krásu. Získate jejich obdiv a lásku.
Máme pro vás ...

Goji - kustovnice čínská
Nejhodnotnější druh ovoce

Goji - kustovnice čínská Vitamínová bomba! Biochemici v USA analýzovali rozbor živin plodu Goji. Výjmečně silný antioxidant. Mužná síla a ženská krása.
Dlouhověkost je snem každého

Veterinární přípravky
Chraňte své zvíře včas

Veterinární přípravky Přírodní přípravky určené pro zvýšení obranyschopnosti u zvířat. Významně posiluje imunitu, obranu proti virózám a infekcím.
Jednejte v předstihu. Né pozdě !!!

Kde hledat firmy
v Ústeckém kraji

Firmy - Karlovarský kraj Vlastníte firmu a jste přesvědčeni, že by v této sekci neměla chybět? Jednoduché řešení, vložte si odkaz na Vaše služby, eshopy a firmu.
Zaregistrujte si vaši firmu zde

Jaké vybrat cestovní
zavazadlo na dovolenou

Tašky Je to někdy oříšek vybrat tašku, kufr, batoh a jiné cestovní doplňky. Kvalitní, značkové a s tradicí. Cestovní zavazadla a doplňky
Sportovní a cestovní tašky Benzi

 

Ústí nad Labemˇ- Ústecký kraj
 
Ústí nad Labem - Ústecký kraj TOPlist Copyright © 2015, Kontakt